viernes, 15 de marzo de 2013

BALDOSAS, CORTO DE MARC ANDRESSec­ción ofi­cial 2003 Fic­ción Vi­deo. BAL­DO­SAS 
Be­ta­cam Di­gi­tal / 15'52'' / 2001 / Bar­ce­lo­na Di­rec­ció: Marc An­drés # 30
Guió: Da­vid Desolà
Pro­duc­tor: Marc An­drés
Mú­si­ca: Mar­ta An­drés
Fo­to­gra­fia: Mar­cos Pas­quín
Di­rec­ció ar­tís­ti­ca: Ra­món Pé­rez y Ju­lio Gar­cía
Mun­tat­ge: Isaac Gue­va­ra y Marc An­drés
In­tèr­prets: Ki­ke Fe­rra­gut, Luis Bus­to y Ola­ya Es­cri­bano EL ZU­LO / FAC­TO­TUM 
Pas­sat­ge Ma­so­li­ver, 2
08005 Bar­ce­lo­na
fac­to­tum@fac­to­tum.es
www.fac­to­tu­mes

No hay comentarios: